प्रशासन शाखा

विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरु र विभिन्न सडक योजनाहरुलाई आवश्यकता अनुरुप जनशक्ती उपलब्ध गराएर विभागको उदेस्य प्राप्तिमा सहयोग पुराउनु प्रशास शाखाको मुख्य काम हो। प्रशासन शाखाको कार्य सम्पादनको लागि कर्मचारी प्रशासन आन्तरिक प्रशासन केन्द्रीय स्टोर र कानून तथा मुआब्जा गरी ४ खण्ड यसलाई बिभाजन गरी कार्य सम्पादन गरिदै आएको छ प्रशासन शाखाको  मुख्य कार्य विवरण निम्नानुसार रहेका छन्:

 1. दरबन्दी सृजना नियुत्ति ,पदस्थापना ,सरुवा बढुवा विभागीय कारबाही ,अबकास  लगायत कार्मचारी प्रशासन सम्बन्धि कार्य गर्ने।
  • विभाग र अन्तार्गत कार्यालयहरुको कर्मचारीहरुको अभिलेख अध्यावधि गर्ने र सुरक्षित राख्ने ।
  • विभागको भवनमा आन्तरिक सुरक्षा पालो पहरा सोधपुछ सरसफाई सम्बन्धि कार्य व्यवस्थापन गर्ने ।
  • केन्द्रीय स्तरको दर्ता चलानी गर्ने गराउने ।
 2. जिन्सी सामानको लागत ,सर्वेक्षण ,रेखदेख र केन्द्रीय स्टोरको व्यवस्था सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
 3. विभाग र मातहत कार्यालयहरुलाई कानून र परामर्श उपलब्ध गराउने  तथा मध्यस्थताको व्यवस्था मिलाउने र मुद्धामामिलामा विभागको बचाव गर्न आवश्यक कार्य गर्ने:
  • सडक सम्बन्धि जग्गा अधिग्रहण मुआब्जा ,सिमांकन ,लागत कट्टा सम्बन्धि कार्यमा कानूनी सहयोग पुराउने र समन्वय  गर्ने ।

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation