कार्यालयकाे वेवपेज तथा इमेल लगइन गर्ने युजरनेम र पासवर्ड अनुराेध गर्ने तथा वेवपेज अपडेट गर्ने सम्बन्धमा ।

२०७९ जेठ २५

Please refer to the following link for requesting office login: 1. Email  2. Webpage 3. Rate Analysis

Request for Login Credentials

सडक विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुले आ आफ्नो वेवपेजकाे विवरण अपडेट गर्नु हुन अनुराेध छ ।


HMIS-ICT Unit
Planning and Monitoring Branch
Department of Roads
Chakupat, Lalitpur
Ph.: 01-5541697