परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | , प्रशासन शाखा , 2076-08-18सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | सम्भार महाशाखा , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा, PMEU, , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4CMS ko Data Update गर्ने सम्बन्धमा। २०७६-०८-१२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5SRN सडकहरुमा PothHole Free राख्ने सम्बन्धमा | 2076-08-12, सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6SRN सडकहरुमा Pothhole Free राख्ने सम्बन्धमा | २०७६-०८-०८ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7SSRN Update कार्यका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Regarding 1st trimester progress of FY 076-77सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9प्रथम चौमसिक प्रगती विवरण पठाउने सम्बन्धमा , 2076-08-01सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10वार्षिक कार्य योजनाको मासिक प्रगती अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा , 2076-07-29सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Resilient Infrastructure for Better Tomorrow सम्मेलन मा सहभागी हुने बारे |गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७६ कार्तिक २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Qualification Criteria बारे, 2076-07-28 सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13रुग्ण ठेक्का हरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, २०५६-०७-२७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14CMS मा Data प्रबिस्ती गर्ने सम्बन्धमा |,2076-07-26सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15रुग्न ठेक्काहरुको अध्यवधिक प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |, 2076-07-20सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation