परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कार्य क्षेत्र नछोड्ने सम्बन्धमा | २०७६-०४-२९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2प्रगति समिक्षा तथा करार सम्झौतामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा , २०७६-०४-२४सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3आव २०७६-७७ को बार्षिक प्रगति समिक्षा तथा करार सम्झौता सम्बन्धमा , २०७६-०४-१९ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4राजमार्गको क्षेती विवरण पेश गर्ने बारे । २०७६-०४-१३ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5कार्य स्थल नछाड्ने बारे | , २०७६-०४-०८सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Recurrent Maintenance को First Cycle को कार्य सम्बन्धमा |, सम्भार महाशाखा , 2076-04-06सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7अति आवस्यक मर्मत सम्भारको कार्य गराउने सम्बन्धमा | २०७६-03-३१ , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8सडक संरचना क्षतिको विवरण र यातायात सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा । -२०७६-०३-३१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9वार्षिक - तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । २०७६-३-३०सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सडक बन्दको जानकारी सम्बन्धमा , २०७६-०३-२९, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | ( २०७६-03-१५) , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12आ.व. २०७५-७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि कार्य गर्न - गराउन हुन सम्बन्धि परिपत्र |- २०७६-०३-१५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13ठेक्का म्याद थप सम्बन्धमा | २०७६-०३-०६सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14मूल्य अविबृधि कर दाखिला सम्बन्धमा , २०७६-०३-०५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15बिबरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा , २०७६-०३-०२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation