सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |

सडक डिभिजन हेटौडा

हेटौडा, मकवानपुर

टेलीफोन न. : ०५७-५२०३११

फ्याक्स: ०५७-५२०६२२

ईमेल : rd_hetauda@dor.gov.np

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation