दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/46

२०८० आश्विन १२

यस डिभिजन कार्यलय अन्तर्गतका भेहिकल तथा मेशीनहरूको शिस्टमहरूको चेक जाच  गर्नको लागी

अतिआवश्यक Standard Bidding Document मा उल्लेख भए बमोजिमको I-Pad Stylus Pen खरिद गर्नु पर्ने भएको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु लार्इ समेत व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०८०।०६।१६ गते कार्यालय समय भित्र यसै साथ संलग्न Standard Bidding Document  मा दररेट भरी उपलब्ध गरार्इ दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

 


डाउनलोड गर्नुहोस्