दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/136

२०८१ बैशाख १८

यस डिभिजन अन्तर्गत संचालित विभिन्न मेशिनरी उपकरण तथा सवारी साधनहरूको मर्मत कार्य गर्ने वर्कशपमा Shifting Of CCTV System along with devices and materials कार्य गर्नु पर्ने भएको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु लार्इ समेत व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित २०८१।१।२४ गते कार्यालय समय भित्र यसै साथ संलग्न Standard Bidding Document  मा दररेट भरी उपलब्ध गरार्इ दिनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 


डाउनलोड गर्नुहोस्