सवारी साधन

क्र.स विवरण Vehicle number अवस्था Status
1मोटरसाइकल१०चालू Running
2मोटरसाइकल२ थान बिग्रेको र ३ थान लिलामको लागि हे.ई.डी. ईटहरीमा पठाईएकोStopped
3रिन्न्जर फोर्ड गाडीबा.१.झ.९७६२चालूRunning
4गाडीमे. १ झ ७१चालुRunning
5हाते रोलर टेलर सहितबिग्रेकोStopped
6मिनी टिपरको. १ ग. ६३चालूRunning
7पिकअपना. १ झ. ३६८चालूRunning
8ट्रयाक्टरमे. १ ल. १२चालुRunning

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation