परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | , प्रशासन शाखा , 2076-08-18सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा, PMEU, , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3कागजात सहित्को विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | सम्भार महाशाखा , 2076-08-17सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4CMS ko Data Update गर्ने सम्बन्धमा। २०७६-०८-१२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
5SRN सडकहरुमा PothHole Free राख्ने सम्बन्धमा | 2076-08-12, सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6SRN सडकहरुमा Pothhole Free राख्ने सम्बन्धमा | २०७६-०८-०८ सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7SSRN Update कार्यका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Regarding 1st trimester progress of FY 076-77सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9प्रथम चौमसिक प्रगती विवरण पठाउने सम्बन्धमा , 2076-08-01सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10वार्षिक कार्य योजनाको मासिक प्रगती अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा , 2076-07-29सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
11Resilient Infrastructure for Better Tomorrow सम्मेलन मा सहभागी हुने बारे |गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७६ कार्तिक २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12Qualification Criteria बारे, 2076-07-28 सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13रुग्ण ठेक्का हरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, २०५६-०७-२७सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14CMS मा Data प्रबिस्ती गर्ने सम्बन्धमा |,2076-07-26सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15रुग्न ठेक्काहरुको अध्यवधिक प्रगती विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |, 2076-07-20सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ कार्तिक २० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

comming soon


सूचना अधिकारी

comming soon"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation