सामान्य जानकारी

मेशिन भाडामा लैजाने प्रकृयाहरु ः–
१ आफुले भाडामा लैजान चाहेको मेशिनहरु उपलब्ध हुन सक्छ वा सक्दैन त्यस वारे जानकारी लिन कार्यालयका मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क गर्ने ।
२ यदि मेशिन उपलब्ध छ भने मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग संपर्क राखि निज वाट मेशिन भाडा संवन्धि नियम÷सर्तहरु जानकारी लिई संबन्धित फर्मेटमा निवेदन लेखि कार्यालय प्रमुख समक्ष्य पेश गर्ने ।
३ कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश भए पछि उक्त मेशिन भाडामा लैजान लाग्ने अनुमानित रकम के कति लाग्छ सो सम्बन्धि जानकारी कार्यालयमा मे.ई. वा निजले तोकेको कर्मचारी संग लिने र अनुमानित रकममा २५ प्रतिशत थप गरि उक्त रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सुर्खेत स्थित को.ले.नि.का. सुर्खेतको धरौटी खाता नं. ४०८०२०३०००००० मा जम्मा गरि सोको सक्कल भौचर पेश गरि (का.प्र)मे.ई. वा निजले तोकेको कर्मचारी संग सम्पर्क राखि संझौता पत्र बनाउने ।
४ मेशिनको म्याद थप गर्नु परेमा पुन सि.नं. १ देखि ३ सम्मकै प्रकृया पुरा गर्नु पर्नेछ  र म्याद समाप्त हुने १ दिन अगावै बैंक समय भित्र यस कार्यालयका का.प्र. (मे.ई.)वा निजले तोकेको कर्मचारी संग सम्पर्क गर्ने ।
५ काम समाप्त भइ सके पछि नियमानुसार भाडा कट्टा गरि बांकी धरौटी रकम फिर्ता लिनका लागि ब्यहोरा खुलेको निवेदन लेखि लेखा शाखामा सम्पर्क गर्ने ।
कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवाको विवरण ः–

सि.नं सेवा सुविधाको किसिम  सेवाग्राही निकाय  /ब्यक्ती      सेवा प्राप्त गर्न आवस्यक पर्ने कागजातहरु, प्रकृया र सर्तहरु  सेवा प्राप्त गर्दा    जिम्मेवार शाखा÷कर्मचारी   समयमा काम सम्पन्न नभए उजुरी सुन्ने पदाधिकारी÷निकाय
  लाग्ने दस्तुर       लाग्ने समय        
 मेशिन निशुल्क उपलब्ध गराउने ।  सडक विभाग म.प.क्षे.स.नि. अन्तर्गत डि.स.का. र सडक योजनाहरुमा अमानती कार्यको लागि ।  कुन मेशिन कुन कामको लागि कति अवधि चाहिने हो खुलाई म.क्षे.स.नि. वाट अनिवार्य आदेश आवस्यक पर्ने ।    निशुल्क      माग बमोजिम मेशिन तैयारी हालतमा भए तुरुन्तै उपलब्ध हुने ।  मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी ।  का.प्र.÷मेकानिकल ईन्जिनियर
 मेशिन भाडामा दिने ।     नेपाल सरकारका अन्य कार्यालय, संस्थान,संघ संस्था, विभागिय तथा अन्य निर्माण ब्यवशायी तथा ब्यक्ती विशेष । कुन मेशिन कुन कामको लागि कति अवधि चाहिने हो खुलाई निवेदन पेश गर्ने ।     सडक विभागको स्विकृत भाडा दर अनुसार ।    माग बमोजिम मेशिन तैयारी हालतमा भए तुरुन्तै उपलब्ध हुने ।    मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी ।    का.प्र.÷मेकानिकल ईन्जिनियर

                                      
 
     सडक विभागको स्विकृत भाडादर मेकानिकल ईन्जिनियर वा निजले तोकेको कर्मचारी संग जानकारि लिने ।
     सडक विभागको स्किृत भाडादर अनुसार ईन्धन र अप्रेटरको भत्ता बाहेक ।

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation