परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
91Circular Regarding China Aid Academic Degree Program, RSSDU Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
92करारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे , कर्मचारी प्रशासन शाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
93सेवा करारको पारिश्रमिक - चाडपर्ब खर्च - पोशाक सम्बन्धमा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
94Circular Regarding approval of Expenditure of Contingency , Financial Administration Sectionसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
95सेवा करारको पारिश्रमिक ,चाडपर्व खर्च र पोशाक सम्बन्धमा , आर्थिक प्रशासन शाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
96Circular Regarding Providing Information of WORKS, Administration Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
97Circular Regarding RARMP Workshop-2018-19 and Beruju , Maintenance Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
98Circular Regarding the Decision of Minutingसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
99Circular Regarding Providing Data For SSRN Update, HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
100Circular Regarding Preparation of RARMP, Maintenance Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
101Circular Regarding Conference RARMP Workshop 2018-19 and Beruju सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
102सम्पति विवरण सम्बधि निर्णय कार्यन्वयन र एकिन विवरण तयार गरि पठाउने सम्बन्धमा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
103Circular Regarding Second Quarterly Progress Reportसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
104Circular Regarding Providing Information of Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
105प्रदेश र स्थानिय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल रमाना दिइ पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation