परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
91Circular Regarding Training on FMIS and LMBISसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २० डाउनलोड गर्नुहोस्
92Circular Regarding Training on Technology of Bio-Engineeringसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
93Provide Staffs Information as Follows in notice, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
94Submit Report of Due Payment Budget Sub Heading no. 337123, 337147, 337148,PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
95कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा काठमाडौं, कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
96Provide information of Budget Subheading no: 337335-4 and 337355-4, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
97About Budget Release, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
98TO Submit First Trimester Progress Report of FY: 2074075, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
99कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (बिराटनगर), कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
100कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (नेपालगंज), कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
101Submit Information of Remaining Amount to pay in Given Format of Following Budget Sub-heading, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
102Ramana Garne Sambandhamaa, Administration Unit,सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
103Submit Staff Information in Given Format, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
104Circular About to Submit Liability Report, Maintenance Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
105Circular to Enter Budget in LMBIS, Planning and Design Branch.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ आश्विन ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation