परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
76सेवा करारको पारिश्रमिक ,चाडपर्व खर्च र पोशाक सम्बन्धमा , आर्थिक प्रशासन शाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
77Circular Regarding Providing Information of WORKS, Administration Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
78Circular Regarding RARMP Workshop-2018-19 and Beruju , Maintenance Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
79Circular Regarding the Decision of Minutingसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
80Circular Regarding Providing Data For SSRN Update, HMIS-ICT Unitसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
81Circular Regarding Preparation of RARMP, Maintenance Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
82Circular Regarding Conference RARMP Workshop 2018-19 and Beruju सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
83सम्पति विवरण सम्बधि निर्णय कार्यन्वयन र एकिन विवरण तयार गरि पठाउने सम्बन्धमा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
84Circular Regarding Second Quarterly Progress Reportसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
85Circular Regarding Providing Information of Officesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
86प्रदेश र स्थानिय तहमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई तत्काल रमाना दिइ पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
87Circular Regarding Foreign Training scholarship सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
88Circular Regarding the Vehiclesसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
89Circular Regarding International Academic Training, RSSDUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
90Circular Regarding Time Extension of Contract, Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation