परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
76भवन तथा जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ साउन १० डाउनलोड गर्नुहोस्
77कार्य योजना बनाई पेश गर्ने बारे |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
78विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
79सडकका खाल्टा खुल्टी (Pothole) मर्मत गर्ने सम्बन्धमा | सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
80ठेक्का को म्याद थप सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
81हर्जाना रकम तथा कालो सूचिको लागि सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा .सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
82प्रगति प्रतिबेदन सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
83चालु आव २०७४-७५ को FMIS बन्द हुने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
84नियमित तथा पटके मर्मत कार्य सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
85 विवरण पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
86पुरस्कार को लागि मनोनयन गर्ने बारे |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
87चालु आव २०७४-०७५ को कन्तिजेंसी रकम विभागमा नपठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
88Circular Regarding Providing SSRN Data, HMIS-ICT UNITसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
89चालु आ.व २०७४-२०७५ को सोधभर्नाको हिसाब भिडान सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
90Circular Regarding scholarship on ITEC Colombo Plan Scholarship Schemeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation