परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
46नियमित तथा पटके मर्मत कार्य सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
47पुरस्कार को लागि मनोनयन गर्ने बारे |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
48चालु आव २०७४-०७५ को कन्तिजेंसी रकम विभागमा नपठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
49Circular Regarding Providing SSRN Data, HMIS-ICT UNITसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
50चालु आ.व २०७४-२०७५ को सोधभर्नाको हिसाब भिडान सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
51Circular Regarding scholarship on ITEC Colombo Plan Scholarship Schemeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
52चालु आव २०७४-२०७५ को कन्तिन्जेसी रकम बिभागमा पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
53आ.व २०७४ - २०७५ को प्रतिबेदन सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
54आवश्यक कार्यान्वयन सम्बन्धमा , सम्भार शाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
55दायीत्व सम्बन्धमा |, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
56रुग्ण ठेक्का हरु बारे सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
57निर्णय गर्दा प्रस्ट राय दिनु पर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
58ठेक्कागत विवरण राख्ने र कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
59कन्टिजेन्सी रकम विभागमा पठाउने सम्बन्धमा , आर्थिक प्रशाशन शाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
60सडक किनारा समेतमा वृक्षारोपण सम्बन्धमा , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation