परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1प्रगति प्रतिबेदन सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ३२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2चालु आव २०७४-७५ को FMIS बन्द हुने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 विवरण पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4नियमित तथा पटके मर्मत कार्य सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5पुरस्कार को लागि मनोनयन गर्ने बारे |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6चालु आव २०७४-०७५ को कन्तिजेंसी रकम विभागमा नपठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7Circular Regarding Providing SSRN Data, HMIS-ICT UNITसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
8चालु आ.व २०७४-२०७५ को सोधभर्नाको हिसाब भिडान सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
9Circular Regarding scholarship on ITEC Colombo Plan Scholarship Schemeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10चालु आव २०७४-२०७५ को कन्तिन्जेसी रकम बिभागमा पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11आ.व २०७४ - २०७५ को प्रतिबेदन सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12आवश्यक कार्यान्वयन सम्बन्धमा , सम्भार शाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13दायीत्व सम्बन्धमा |, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14रुग्ण ठेक्का हरु बारे सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15निर्णय गर्दा प्रस्ट राय दिनु पर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation