परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1अति आवस्यक मर्मत सम्भारको कार्य गराउने सम्बन्धमा | २०७६-03-३१ , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2सडक संरचना क्षतिको विवरण र यातायात सेवा सुचारु गर्ने सम्बन्धमा । -२०७६-०३-३१सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
3वार्षिक - तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । २०७६-३-३०सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
4 सडक बन्दको जानकारी सम्बन्धमा , २०७६-०३-२९, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
5आ.व. २०७५-७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि कार्य गर्न - गराउन हुन सम्बन्धि परिपत्र |- २०७६-०३-१५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
6विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा | ( २०७६-03-१५) , सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
7ठेक्का म्याद थप सम्बन्धमा | २०७६-०३-०६सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8मूल्य अविबृधि कर दाखिला सम्बन्धमा , २०७६-०३-०५सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9बिबरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा , २०७६-०३-०२सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
10विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा |(२०७६-०२-१६) सम्भार महाशाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
11बचत रकमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा | सम्भार महाशाखा ( २०७६-०२-१४)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12आवश्यक रकम सम्बन्धमा | (२०७६-०२-१३), सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13बजेट कार्यन्वयन सम्बन्धमा | (२०७६-०२-०७)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Master List स्वीकृति सम्बन्धमा (२०७६-०२-०७)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
15आयोजना अस्थाई दरबन्दी तथा जनशक्ति ब्यबस्थापन सम्बन्धमा | (२०७६-०२-03)सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७६ जेठ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation