• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • आ.व. २०७५-७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि कार्य गर्न - गराउन हुन सम्बन्धि परिपत्र |- २०७६-०३-१५

आ.व. २०७५-७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि कार्य गर्न - गराउन हुन सम्बन्धि परिपत्र |- २०७६-०३-१५

२०७६ आषाढ १५


 

बिषय : परिपत्र 


सडक बिभाग  अन्तर्गतका कार्यालय/ आयोजनाहरुले आ..व. २०७५/७६ को हिसाब मिलान सम्बन्धि तपशिल बमोजिमका कार्य गर्न/ गराउन हुन अनुरोध छ:

१. FMIS System मा बिनियोजन, धरौटी, राजस्व र कोष संचालन तर्फको खर्चको विवरण अषाढ मसान्त भित्र अध्यावधिक गर्ने |

२. २०७६ श्रावन मसान्त भित्र आ.ले.प. गराई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाट आर्थिक विवरण प्रमाणित गराई विभागमा पेश गर्ने |

३. आ.व. २०७३/७४ सम्मको कुल बेरुजु रकमको कम्तिमा ५०% बेरुजु फर्छ्यौट गराउने |

४. स्वीकृत कन्टिन्जेन्सि खर्च सम्बन्धि निर्देशिका २०७४ बमोजिम कन्टिन्जेन्सि खर्चको अभिलेख योजनागत रुपमा राखी सोहि बमोजिम लेखापरिक्षण गराउने |

उल्लेखित कार्य हरु समयमा नै सम्पन्न नभएमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई सो बमोजिम मुल्यान्कन गरिने बेहोरा समेत जानकारी गराईन्छ |

 


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation