परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1Circular Regarding International Academic Training, RSSDUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2Circular Regarding Time Extension of Contract, Bridge Branchसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3Circular Regarding Training on FMIS and LMBISसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष २० डाउनलोड गर्नुहोस्
4Circular Regarding Training on Technology of Bio-Engineeringसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5Provide Staffs Information as Follows in notice, Administration Unit.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6Submit Report of Due Payment Budget Sub Heading no. 337123, 337147, 337148,PMEUसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा काठमाडौं, कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8Provide information of Budget Subheading no: 337335-4 and 337355-4, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9About Budget Release, Financial Administration Section.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10TO Submit First Trimester Progress Report of FY: 2074075, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
11कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (बिराटनगर), कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12कार्य सम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (नेपालगंज), कर्मचारी प्रसासन शाखा.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13Submit Information of Remaining Amount to pay in Given Format of Following Budget Sub-heading, PMEU.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14Ramana Garne Sambandhamaa, Administration Unit,सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
15Submit Staff Information in Given Format, DoR.सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७४ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

Comming soon


सूचना अधिकारी

Comming Soon

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2018 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation