• गृह पृष्‍ठ
  • सुचना
  • श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

श्री नेपाल प्रगति/ बोखिम एण्ड सन जे. भी.(प्रो. केशर बहादुर खड्का/रेवन्त कुमार बोहोरा) ले रकम दाखीला गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७५ फाल्गुण ०५


यस डिभिजनको मिति २०७३/०९/२८ को निर्णयानुसार तपाईको फर्मको नाममा सम्झौता भएको ठे. नं. ४७/०७०/७१ को तुलसीपुर-पुरन्धारा-सुर्खेत सडक निर्माण कार्यको ठेक्‍का अन्त्य हुदा जरिवाना र बाँकी पेश्की रकम रु. २,८४,१२¸७२४।०० (दुई करोड चौरासी लाख बाह्र हजार सातसय चौबीस रुपैयाँ) असुल गर्ने गरी निर्णय भएको र उक्त रकम राजश्व दाखिलाको लागी पटक/पटक पत्राचार गर्दा समेत हाल सम्म दाखिला हुन नआएकोले यो सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र तपशिलको बैंक विवरण अनुसार उक्त रकम दाखीला गरी बैक भौचर यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन जानकारी गराईन्छ । अन्यथा तपाईको अन्य चल/अचल जायजेथा बाट सरकारी बाकी सरह असुल उपर गर्नको लागी केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा लेखी पठाईने ब्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

   तपशिल

  1. नेपाल बैंक लि. घोराही शाखाको खाता नं. ००१०१००००००००१००१००१
  2. राजश्व शिर्षक नं. १४३१२
  3. कार्यालय कोड नं. ३३७०२५६०१

डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सडक डिभिजन, दांङको कार्यक्षेत्र दां र सल्यान जिल्लामा पर्ने संघीय सडक तथा पुलहरुको निर्माण/मर्मत गर्ने रहेको छ |  पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. लीला बहादुर भण्डारीमोबाइल नं : 9856025026

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation