धरौटी सदरस्याहा गर्ने सम्बन्धी सूचना !

२०७५ फाल्गुण ०५


यस डिभिजनको धरौटी खातामा बाँकी रहेको आ. ब. २०६६/६७ सम्मको  विभिन्न फर्म तथा ब्यक्तिको नाममा रहेको प्रयोजनविहीन धरौटी रकम आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ६६ को उपनियम २ अनुसार हालसम्म फिर्ता लिन नआएकोले सोही नियमको उपनियम ३ अनुसार सदरस्याहा गरी राजश्व दाखिला गर्ने प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । धरौटी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने कुनै आधार/प्रमाण भए यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ । यस सम्बन्धी बिस्तृत विवरण (धरौटी राख्नेको नामनामेसी र धरौटी रकम) कार्यालयको वेबसाइट http://dor.gov.np/dang तथा सूचनापाटीमा टाँस गरिएको छ ।


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सडक डिभिजन, दांङको कार्यक्षेत्र दां र सल्यान जिल्लामा पर्ने संघीय सडक तथा पुलहरुको निर्माण/मर्मत गर्ने रहेको छ |  पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. लीला बहादुर भण्डारीमोबाइल नं : 9856025026

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation