कार्य क्षेत्र

डिभिजन सडक कार्यालय दमक झापा

चालू अवस्थाका कार्यक्रम तथा अयोजनाहरुको विवरण

सि. न.

आयोजनाको नाम तथा कार्यक्रमको नाम

एस आर न सडक (म रा मा , मे रा मा बिर्तामोड चंद्रगढ़ी , बिर्तामोड शानिस्चारे बुधबारे, पादजुंगी गौरीगन्ज ,दमक बेल्दगी सडक) हरुमा रिक्रेंत मर्मत गर्ने कार्य

गौरादह मिलनचोक फकतेदिप खाजर्गाची सडक मा ग्राभेल गर्ने कार्य

सरंमति ८ बेलदागी सानोमाई राजगद सडक मा ग्राभेल गर्ने कार्य

सितापुर रंगपुर शान्ति चौक सडक ग्राभेल गर्ने कार्य

अमल्दगी केरखा मयुर्भित्ता हुदै समयागद जाने सडक ग्राभेल कार्य

सनिस्चरे रोड कन्काई स्विमिंग पूल कम्प्लेक्ष् बुस्पर्क सडकमा आर सि सि नाली निर्माण गर्नेकार्य

१५

दगीबारी सिमल चौक चकचकी बजार सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

१८

ग्वाल्दुब्बा कोहबरा सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

१९

किचक बाद सडक ग्राभेल गर्ने कार्य

२०

लखन पुर् मंगलबारे मयुर्भिता ज्योतिनगर शिब्गुंग सडक ग्राभेल गर्ने कार्य

२१

केरखा बजार पुर्बपती बैकल्पिक सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

२५

कमल खोला पूल निर्माण धर्मपुर तोपगाछी सडक

२६

भुलुन्ग खोला पूल निर्माण तोपगाछी ३ र ४ जोड्ने

२७

चुरे मार्ग पूल निर्माण

२८

मेची राजमार्गको स्पेचिफिकेसों मेंतिनेंस गर्ने कार्य

२९

पूर्व पश्चिम राज्मर्र्गा स्पेसिफिकेसन

३०

पूर्व पश्चिम राज्मर्र्गा पेरोदिक  मेंतिनेंन्स गर्ने कार्य

३१

दफेचोक दक्षिन पुरानो भट्ट सडक भद्रपुर १५ मा ग्राभेल गर्ने कार्य

३२

धनुस्मोद पिपल चौक दन्मक सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

३४

हर्चना चौक गरामनी ३ पूर्व दक्षिन हल्दीवारी सडकमा ग्राभेल

३५

ईताभात्ता दिन्द्तार सलकपुर सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

३६

केंद्रमोद धेखी बि पी चौक  सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

४०

गरामनी गोलधाप भुटानी सरनार्थी पठुबारी सडक ग्राभेल गर्ने कार्य

४१

दमक चिसापानी सडक निर्माण कार्य

४२

काकर्बित्ता देखि मावा खला सम्म देलिनेतर पोस्ट निर्माण कार्य

४३

पूर्व पश्चिम राजमार्गको काकर्बित्ता देखि मावा खोला सम्म सिमा पिलर पोस्ट तयार गरी निर्माण गर्ने कार्य

४६

चौधरी पोतासी  मार्ग ज्यमिर गढ़िमा सडक मा ग्राभेल गर्ने कार्य

४७

हुलाकी सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

४८

दमक चिसापानी सडकमा सडकमा माटो काट्ने ग्यबियं ग्राभेलीदर अन्य संरचना निर्माको कार्य

४९

दमक चिसापानी सडकमा सडकमा माटो काट्ने ग्यबियं ग्राभेलीदर अन्य संरचना निर्माको कार्य

५०

पेरोदिक मेंतेंस

५१

धर्मपुर ५ मंगलबारे बस्नेत टोल सडकमा ग्राभेल र हुयूम पाईप निर्माण गर्ने कार्य

५२

म रा मा बिर्तामोड चन्द्रगडी सडकका पूल्हारू मर्मत गर्ने कार्य

५३

गयूरिया खोला लखनपुरमा त्रिपाल सेल बक्स कल्वेर्ट निर्माण कार्य

५४

मेची नगरपालिका १ राधास्वामी भवन धुलाबारी उछा मा बि बुकुनेदधा भावना चौक स्यन्ग्ल्यान्तार देखि ईलाम सडकमा डी बि यस ती गर्ने कार्य चेनेज ०+० देखि ६+००० सम्म

५५

मरामाधईजन मोड दुवागादी गाबिस भवन कृष्ण प्रणामी मन्दिर पाठुब्दी भरपुर सडकमा DBSगर्ने कार्य (चेनेज ०+००देखि ६+२३५)

५६

सगरमाथा चौक प्रिथिबिनगर ५,३,१ सागी मारी पूल देखि बलुबरी ९ सडक DBSTगर्ने कार्य (चेनेज ०+००देखि ५+८००)

५७

देउनिया चुथैई धुलाबारी चौक बुधबारे पुल्चौक होक्सेजय्पुर सिस्ने अर्न्धर दहिझोदा जमुन्खादी दनुशाकोती सुरुंग बजार सडकमा DBST  गर्ने कार्य (चेनेज ०+००देखि ५+५००)

५८

सुरुंग लक्ष्मीमार्र्ग मदर्गाचा कुमार खोद कुवादी सडक झापा ५ मा DBSTगर्ने कार्य (चेनेज ०+००देखि ५+२५०)

५९

गौर दह स्चूल्चं पाथिभरा चिलाराबैगुन्धुरा कोरावारी सडक झापा  DBST गर्ने कार्य

६०

दमक चक्रपथ सडक झापामा DBSTगर्ने कार्य (चेनेज ०+००देखि १७+०००)

६१

दमक चिसापानी सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

६२

गौरा दह बैगुन्धुरा कोराबारी सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

६३

दुर्गापुर धनाबरी सडकमा कज्वेनिर्माण गर्ने कार्य

६४

केरखा क्याम्प बजार सडकमा कालोपत्रे कार्य

६५

महारानी चंदुबर घरे सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य

६७

सितापुर कृष्ण दोभान बैगुन्धरा सडक कालोपत्रे

६८

चारआली केचना चक्रपथ सडक ग्राभेल गर्ने कार्य

६९

धर्मपुर मंगलबारे बस्नेत टोल सडक ग्राभेल गर्ने कार्य

७०

सहिद चन्द्र मार्ग सडकमा ग्राभेल गर्ने कार्य

७१

सहिद राजमार्ग क्रिसी सामाग्री संस्थान पश्चिम हुदै भद्रपुर धवालपुर बिर्तामोड सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

७२

मेची राजमार्ग चारआली च्यानेदादा सडक खण्ड स्पेसीफिकेसों मेंतेनेनस गर्ने कार्य

७५

 

गौरा दह बैगुन्धुरा सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

७६

चंदुखोला पूल निर्माण

७७

महारानी झोडा स्चूल छौँ शान्ति चौक रंगपुर देखि सिबपुरी सडक ,र स्कूल छौँ पिपलबोट देखि चाधुबाध महारानी झोडा ददक्मा कालोपत्रे

७८

सिस्ने खोला गौरादह बैगुन्धुरा सडक मा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने काम

७९

सनिस्स्चारे कन्काई स्विम्मिंग पूल कम्पेक्स बुस्पार्क  सडकमा ग्रभिलिंग तथा नाली निर्माण गर्ने कार्य

८०

भद्रपुर्र सहरी सडकमा कालोपत्रे गर्ने कार्य

८१

ग्वाल्दुब्बा बेग्चुरे सडकको किस्ने खोलामा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य

८२

देवनिया खोला चन्द्रगढी हल्दिबारी सडकमा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य

८३

महेशपुर भिमनगर एतिहासिक धार्मिकस्थल किचाक्व्था सडकमा ग्रभेलिंग गर्ने कार्य

८४

धईजन चौक उत्तरी मंगली बजार ईलाम सडकमा ग्रभेलिंग गर्ने कार्य

८५

हडिया खोला    धईजन -२ बलभद्र उ मा वि स्कूल मा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य

८६

हडिया खोला    धईजन -३,४अमर प्रा वि धईजन ३,४  मा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य

८७

धाधा खोलामा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य (चकचकी )

८८

राम चन्दे खोला मा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य(कोहबरी)

८९

गौरिया खोला हुलाकी सडक गौरिगंज मा आर सि सि पूल निर्माण गर्ने कार्य

 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation