कार्य क्षेत्र

सडक विभागको स्थापनापछि देशको सन्तुलित बिकाशको लागी बिकाश क्षेत्रको अबधारणा अनुरुप स्थापना भएको यस क्षेत्रिय निर्देशनालय अन्तर्गत हाल ११ वटा डीभीजन सडक कार्यालयहरु, २ वटा हेवी ईक्विप्मेंट डीभीजन कार्यालयहरु ,३ वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु र ६ वटा सडक योजानाहरु  रहेका  छन् भने दुईवटा पूल सेक्टर योजना रहेका छन् |

यस निर्देशनालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको अनुगमन मूल्यांकनका साथै समस्या को  स्थलगत  रुपमै समाधान गर्ने प्रयत्न गरि आवश्यकता अनुसार प्राबिधिक राय सल्लाह उपलब्ध गराउनुका साथै विभागीय नीति निर्देशनको पालना गर्न लगाई अन्य निकायहरु बीच समेत आवश्यक समन्वय कायम गरि कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयनको चरणमा सहजीकरण को कार्य गरीदै आएको छ | 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation