स्पस्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७५ चैत्र २०


स्पस्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ .

सूचना अधिकारी

ई. श्रीमोबाइल नं : ईमेल : 

कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation