परिपत्र

म्याद समाप्त मिती देखी सम्म

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
91चालु आव २०७४-७५ को FMIS बन्द हुने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
92 विवरण पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
93नियमित तथा पटके मर्मत कार्य सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
94पुरस्कार को लागि मनोनयन गर्ने बारे |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
95चालु आव २०७४-०७५ को कन्तिजेंसी रकम विभागमा नपठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
96Circular Regarding Providing SSRN Data, HMIS-ICT UNITसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
97चालु आ.व २०७४-२०७५ को सोधभर्नाको हिसाब भिडान सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
98Circular Regarding scholarship on ITEC Colombo Plan Scholarship Schemeसडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
99चालु आव २०७४-२०७५ को कन्तिन्जेसी रकम बिभागमा पठाउने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ आषाढ ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
100आ.व २०७४ - २०७५ को प्रतिबेदन सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
101आवश्यक कार्यान्वयन सम्बन्धमा , सम्भार शाखा सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
102दायीत्व सम्बन्धमा |, सम्भार महाशाखासडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
103रुग्ण ठेक्का हरु बारे सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
104निर्णय गर्दा प्रस्ट राय दिनु पर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
105ठेक्कागत विवरण राख्ने र कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा |सडक बिभाग, चाकुपाट,२०७५ जेठ १० डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

comming soon


सूचना अधिकारी

comming soon


कार्यालय छान्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2019 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation